അശറ മുബശ്ശറ: ചോദ്യാവലി

SKSSF THRISSUR     May 20, 2020    

അശറ മുബശ്ശറ റമളാൻ ക്വിസ്


ഇന്ന് (21/5/20 വ്യാഴം) 
2 pm മുതൽ 3pm വരെയാണ് പരീക്ഷ.

ശ്രദ്ധിക്കുക: കൃത്യം 1:55 pm ന് മാത്രമേ ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്ക് ലിങ്ക് ക്ലോസ് ആകും.

About us

Common

FAQ's

FAQ's

© 2018-2020 SKSSF Thrissur. .