അശറ മുബശ്ശറ റമളാൻ ക്വിസ്സ്

SKSSF THRISSUR     May 20, 2020    

മെയ് 21 (നോമ്പ് 28) വ്യാഴം ഉച്ചക്ക് 2:00 മണി മുതൽ 3:00 മണി വരെ നടക്കും.
ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മാത്രമേ പരീക്ഷയുടെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയുള്ളു. 
ലിങ്ക് ഈ സൈറ്റിലാണ് ലഭ്യമാവുക.
10 മിനുട്ട് മുമ്പെങ്കിലും സൈറ്റ് തുറന്നിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

About us

Common

FAQ's

FAQ's

© 2018-2020 SKSSF Thrissur. .